Algemene voorwaarden

Klik hier om de Algemene voorwaarden van Lijfbewijs te downloaden.
De Algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 16-01-2022

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, individuele trajecten en diensten van Lijfbewijs.
 2. Bij inschrijving gaat de Deelnemer een Overeenkomst aan en aanvaardt hij de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Lijfbewijs en de Deelnemer zijn overeengekomen.
 4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Lijfbewijs en de Deelnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 2 - Aanbod

 1. Op de Lijfbewijs website staat het gehele (trainings)aanbod uitgebreid beschreven. Het aanbod vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:
 • Aanvang en duur;
 • Globale inhoud;
 • (Eventuele) toelatingseisen;
 • Prijs;
 • (Eventuele) bijkomende kosten;
 • Betalingswijze.

  2. Lijfbewijs behoudt het recht de prijzen bij te stellen. De meest recente publicatie is altijd leidend.

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. De Deelnemer gaat een Overeenkomst met Lijfbewijs aan door middel van de inschrijving voor een training, individueel traject of dienst.
 2. De inschrijving vindt plaats via de Lijfbewijs website.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele duur van de training, het individuele traject of de dienst waarvoor de Deelnemer zich inschrijft.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de Deelnemer voldoet aan de eventuele toelatingseisen en Lijfbewijs schriftelijk de inschrijving aan de Deelnemer heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende training, het individuele traject of de dienst.
 5. Lijfbewijs spant zich ten zeerste in voor de uitvoering van de Overeenkomst, maar behoudt uitdrukkelijk het recht om, wanneer door omstandigheden noodzakelijk, tijdens de duur van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de Overeenkomst. Dit kunnen wijzigingen zijn in data, lestijden, locatie en/of in het (inhoudelijke) programma.
 6. De Overeenkomst is persoonlijk en daarmee niet overdraagbaar.
 7. De Overeenkomst eindigt:
 • Na het verlopen van de duur van de training, het individuele traject of dienst van Lijfbewijs
 • Bij overlijden van de Deelnemer
 • In geval Lijfbewijs door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de training, het individuele traject of de dienst aan te bieden.


Artikel 4 - Annulering voor aanvang

 1. Annulering dient per e-mail of per aangetekende post plaats te vinden.
 2. De Deelnemer heeft het recht de Overeenkomst na totstandkoming binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van reden kosteloos te annuleren. Deze vervalt echter als de Deelnemer deel heeft genomen aan de eerste lesdag of de eerste individuele sessie.
 3. Bij annulering na de 14 kalenderdagen, maar vóór aanvang, is de Deelnemer annuleringskosten verschuldigd:
 • Bij annulering tot zes weken voor aanvang: 10% van het totale bedrag met een minimum van € 50,-;
 • Bij annulering binnen zes tot vier weken voor aanvang: 25% van het totale bedrag;
 • Bij annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang: 50% van het totale bedrag;
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is de Deelnemer het totale bedrag verschuldigd.

  4. Lijfbewijs behoudt het recht om de uitvoering van Overeenkomst vóór aanvang te wijzigen, verplaatsen of te annuleren. In geval van annulering vanuit Lijfbewijs ontvangt de Deelnemer het reeds betaalde bedrag retour. Indien Lijfbewijs en de Deelnemer geen overeenstemming bereiken over de wijziging of verplaatsing, heeft de Deelnemer het recht de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

Artikel 5 - Tussentijdse beëindiging

 1. Annulering dient per e-mail of per aangetekende post plaats te vinden.
 2. Bij annulering na aanvang kan geen restitutie meer plaatsvinden. Indien mogelijk kan de training, het individuele traject of de dienst doorgeschoven, verplaatst of later hervat worden. Lijfbewijs brengt in dergelijke gevallen administratiekosten à € 50,- in rekening.
 3. Een individuele sessie kan tot 48 uur voor aanvang van de sessie kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur en/of absentie tijdens de geplande coachsessie, is Lijfbewijs gerechtigd om deze sessie in mindering te brengen op het aantal openstaande sessies binnen het totale traject van de afgesloten Overeenkomst. Indien er sprake is van een los geboekte individuele sessie zal de volledige duur van de ingeplande sessie in rekening gebracht worden met een minimum van 90 euro exclusief BTW.
 4. Bij annulering na aanvang als gevolg van langdurige ziekte, dient een medische verklaring van een dokter of behandeld arts overlegd te worden. Alleen als de training, het individuele traject of de dienst op geen enkele manier doorgeschoven, verplaatst of later hervat kan worden, kan een deel van het bedrag gerestitueerd worden, met inachtneming van annuleringskosten à € 50,-.


Artikel 6 - Betaling

 1. De betaling dient voldaan te zijn binnen 14 dagen na de factuurdatum van de door Lijfbewijs toegezonden factuur.
 2. Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien uitdrukkelijk vermeld. Er worden per betalingstermijn extra administratiekosten in rekening gebracht.
 3. In geval van betalingsverzuim komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Deelnemer.


Artikel 7 - Geheimhouding

Partijen (Lijfbewijs en de Deelnemer) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op de door Lijfbewijs verstrekte (studie)materialen, liggen bij Lijfbewijs. Niets hiervan mag worden vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lijfbewijs.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een training, individueel traject of dienst van Lijfbewijs is geheel voor eigen risico van de Deelnemer.
 2. Voor zover Lijfbewijs toerekenbaar tekortschiet en de Deelnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Lijfbewijs, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Deelnemer is voldaan. De schadevergoedingsverplichting van Lijfbewijs gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Lijfbewijs door de verzekeraar van Lijfbewijs onder geen beding te boven. Alleen in het geval sprake is van opzet of toerekenbare schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Lijfbewijs geldt het voorgaande niet. Er wordt door Lijfbewijs, behoudens opzet en/of toerekenbare schuld, geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname aan een training, individueel traject of dienst.
 3. De aansprakelijkheid van Lijfbewijs strekt zich tevens uit tot alle personen die door Lijfbewijs zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 10 - Privacyverklaring

 1. De gegevens van de Deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
 2. Op alle Overeenkomsten is de privacyverklaring van toepassing die te vinden is op de Lijfbewijs website: https://lijfbewijs.nl/privacyverklaring.


Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Op alle Overeenkomsten van Lijfbewijs is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten kunnen worden ingediend volgens de klachtenregeling die te vinden is op de Lijfbewijs website.


Artikel 12 - Wijziging voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door Lijfbewijs worden gewijzigd. Lijfbewijs zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum op haar website publiceren.

 
 
 
E-mailen
Bellen